گزارش فرهنگي-اجتماعي
مادامي كه متخلف تشويق ميشود ، انتظار اصلاح بيهوده است

تشويق و تنبيه دو ابزار تربيتي است كه اگر بجا استفاده شود ، باعث اصلاح رفتار مردم خواهد شد و چنانچه اينگونه نباشد ، آثار سوء آن دامنگير جامعه ميشود . در اين يادداشت به مواردي از تشويق متخلفان اشاره ميكنيم .

mogrem

 

 

همانگونه كه اشاره شد ،  از قديم الايام ، مسولان و مديران و حتي والدين براي تربيت افراد تحت نظر خودشان از دو ابزار مهم تشويق و تنبيه استفاده ميكردند .

 

 متون مذهبي و آثار و نظريه هاي علماي علم تربيت نيز بر استفاده از اين دو ابزار براي اصلاح رفتارهاي مردم و وادار كردن آنان براي رعايت هنجارهاي اجتماعي تاكيد كرده اند . استفاده از اين روشها اما شرايطي دارد كه از آن جمله ميتوان بجا و به موقع بودن را نام برد . استفاده بيجا و علي الخوص بر عكس ( يعني تنبيه آنان كه رفتار مثبت دارند و تشويق كسانيكه هنجارهاي اجتماعي را زير پا گذاشته و قوانين را نقض ميكنند ) فاجعه بار است .

 

در سالهاي اخير استفاده نابجا از ابزار تشويق در كلان مملكت مشاهده ميشود كه در قالب مصوبات قانوني و بخشنامه هاي وزارتي خودنمايي ميكند كه از آن جمله ميتوان به موارد زير اشاره كرد :

 

1- تشويق بدهكاران به نظام بانكي

هرسال بخشنامه هايي مبني بر بخشودگي جرايم بدهكاران به بانكها ابلاغ ميشود كه بر اساس آن ، كسانيكه در موعد مقرر بدهي وخود را نپرداخته اند ( و اكثرا بدهكاريهاي كلاني دارند ) مشمول بخشودگي ميشوند ، اين در حالي است كه هرگز آنان كه بموقع اقساط و ديون خويش را پرداخته اند مشمول اين تشويق نميشوند و اين يعني همان تشويق متخلفان !

2- تشويق متخلفان راهنمايي و رانندگي

تا امسال نيروي انتظامي هم جريمه دوبرابري متخلفان راهنمايي و رانندگي را مي بخشيد و صد البته آنان كه قانون را رعايت كردند و جريمه را پرداختند ( هر چند دوبرابر ) مشمول تخفيف نشدند و اين يعني همان تشويق متخلف !

3- تشويق كارفرمايان بدهكار به تامين اجتماعي

سازمان تامين اجتماعي هم  اعلام ميكند كه جرايم كساني را كه ماهها و سالها از پرداخت حق بيمه كاركنانشان اسنكاف ورزيده اند مي بخشد ولي اگر كارفرمايي فقط يكماه بدليل فراموشي حق بيمه را نپردازد ، مشمول جريمه سنگين ميشود ( گاهي تا دو يا سه برابر اصل حق بيمه ) و اين يعني همان تشويق متخلف !

و حديث مفصلي كه در اين مجمل نمي گنجد .

اميد است در خانه كسي باشد !